• 11.sep.—24.okt.2021 / Solo Exhibition
  • Vernissage: 11.SEP.2021, 19:00

Özgür Kar

Grim

Sep2021 KAROZ GRIM Liebaert Projects Kortrijk BE 01 LR
  • Vernissage: 11.SEP.2021, 19:00
  • Open: zondag 14:00—18:00
  • Closed: maandag tot zaterdag
  • Minister Liebaertlaan 1B, 8500 Kortrijk

Grim

Voor zijn eerste solo­ten­toon­stelling in België, getiteld GRIM, toont de jonge Turkse kun­ste­naar Özgür Kar een nieuwe grootschalige video-instal­latie in de kelder­ruimte van Liebaert Projects. Kar’s werken bevat­ten vaak zwart-witan­i­maties van antropo­morfe per­son­ages, gewron­gen bin­nen het kad­er van flatscreen tv’s, en lev­eren eigen­ti­jdse ver­halen op die bal­anceren tussen ver­lan­gen, melan­cholie en een­za­amheid. Op een duis­tere, maar humoris­tis­che manier ontvouwen Kar’s langza­am bewe­gende alter ego’s een emo­tionele com­plex­iteit door mid­del van hun monolo­gen. De kun­ste­naar haalt zijn invloe­den uit ver­schil­lende gen­res, zoals exper­i­menteel the­ater, Europese en Turkse folk­lore, eve­nals MTV-car­toons uit de jaren 90. Door zijn ver­halen te vertellen, reflecteert Kar op de huidi­ge his­torische peri­ode van voort­durende cri­sis en de effecten ervan op de menselijke psy­che. Voor GRIM zin­speelt de kun­ste­naar op de icono­grafie van de dood zoals afge­beeld in Europese man­u­scripten tij­dens de pla­gen van de late mid­deleeuwen. Bij het betre­den van de ruimte wordt de kijk­er gecon­fron­teerd met een gigan­tisch skelet dat op zijn rug ligt en de laat­ste regel uit Shakespeare’s Hamlet zingt; Good night, / and flights of angels sing thee to thy rest”. De regel wordt ein­de­loos her­haald en wordt bij­na een mantra, een klaagzang over de dood, die de kijk­er uitn­odigt tot een moment van emo­tionele bezin­ning op verlies.

Voor GRIM ontwierp de kun­ste­naar een T‑shirt in gelim­i­teerde oplage van hon­derd stuks die te koop zal zijn tij­dens de ten­toon­stelling met als doel de onder­s­te­un­ing van de kun­ste­naar en Liebaert Projects vzw.

Over Özgur Kar

Özgür Kar (b. 1992, Ankara, Turkey) woont en werkt in Amsterdam. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en is tot heden kun­ste­naar in res­i­den­tie aan de Rijksakademie van Beeldende kun­sten (20192021). Recente solo­ten­toon­stellin­gen: MACABRE, Kunstverein Gartenhaus, Wenen (2021); A Decade of Submission, Édouard Montassut (2020); Exposed, instal­latie in de pub­lieke ruimte bij Europarådets plass, Oslo (2019); A New Start, UKS, Oslo (2019); Finally you are in me, Taylor Macklin, Zurich (2018). Recente groep­sten­toon­stellin­gen en screen­ings: Anticorps, Palais de Tokyo, Parijs (2020); Sâr Dubnotal, CAC Brétigny, (2020); Noise!, Frans Hals Museum, Haarlem (2018); Cruising Pavilion, 16th Venice Architecture Biennale (2018); Mene Mene Tekel Parsin, Wysing Arts Centre, Cambridge (2017), en Ugly Feelings, Stedelijk Museum, Amsterdam (2017). Kar is de win­naar van de der­tiende Volkskrant Visual Arts Prize 2020 en heeft bin­nenko­rt nog solo­ten­toon­stellin­gen bij Fondation Louis Vuitton, Parijs en Emalin, London (2021).

Nieuws